วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือเข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗

 กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗ (The 7th Joint Coordinated Operations and Exercises Sub - Committee JCOESC VII) ร่วมกับฝ่ายอินโดนีเซีย ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลโท วัลลภ รักเสนาะ เจ้ากรมยุทธการทหาร และเจ้ากรมยุทธการทหารอินโดนีเซีย เป็นประธานร่วม
        การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมการด้านความร่วมมือระดับเหล่าทัพ กับเหล่าทัพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึก การประชุม การแลกเปลี่ยนการเยือน การปฏิบัติการร่วม ความตกลงต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการลาดตระเวนร่วมทางทะเลไทย - อินโดนีเซีย เป็นต้น (ที่มา : สนผ.ยก.ทร.)