วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือจัดหมู่เรือเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 ระหว่าง ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 (หมู่เรือ IMDEX ASEA 2015) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นาวาเอก วราห์ แทนขำ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือ
         การจัดหมู่เรือเดินทางไปร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานา ชาติ International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และเรือ ต.๑๑๓ นอกจากจะเป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือสิงคโปร์แล้ว ยังมีการฝึกร่วมระหว่างกำลังทางเรือของชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน นับเป็นโอกาสที่กำลังทางเรือของกองทัพเรือได้เข้าร่วมในกิจกรรมระดับนานา ชาติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับ กองทัพเรือสิงคโปร์ และกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ที่ส่งกำลังเข้าร่วมงาน ฯ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลกองทัพเรือจะได้รับประสบการณ์ในการเดินทาง ในน่านน้ำต่างประเทศ และการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
        สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๗ จากการจัดงาน ฯ จำนวน ๘ ครั้ง นับเป็นการจัดกำลังทางเรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญที่มีการดำเนินการมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยกองทัพเรือได้จัดเรือหลวงกระบี่เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงขีดความสามารถของกองทัพเรือในการต่อเรือขนาดใหญ่ใช้งานได้เอง และเข้าร่วมฝึกผสม 5th WMSX ในคราวเดียวกัน (ที่มา : ยก.ทร.)