วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพไทย พิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งว่า กองทัพไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือ ปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการ ทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา กำหนดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแบบรายงาน ให้ กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม นี้สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบรายงานได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
(ที่มา : กพ.ทร.)