วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

รับสมัครเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕ค๙ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ปกครองส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดี อายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึง มีพัฒนาการ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานครผู้ปกครองสนใจร่วมส่งหนูน้อยวัยใสสุขภาพดีเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กประจำปี ๒๕๕๙ สามารถซื้อใบสมัครในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าใบสมัครจะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๙๗๑ หรืที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ หรือทางเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org(ที่มา:รพ.จุฬาลงกรณ์)