วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จัดให้มีการลงนามระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จาก การทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และจัดจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการด้านประมง ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง เพื่อให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดมีมาตระฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การทำการประมงของไทยมีมาตรฐานสากล และมีความยั่งยืนตลอดไป(ที่มา:สลก.ทร.)