วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙


สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะความผิดด้านความประพฤติ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและวิชาชีพผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษา สมัครหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙(ที่มา :สถาบันการบินพลเรือน)