วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “MU-UCL Dual Master Degree" สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน และสาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ และเปิดรับสมัครระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๔๓๓๓ และ ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๙ หรือทาง E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th หรือทางเว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th(ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล)