วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

กำหนดประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นนายพลเรือและแสดงความยินดี

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด กระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๔๗ นาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของกองทัพเรือ มีนายทหาร สัญญาบัตรที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ นาย ซึ่ง กองทัพเรือพิจารณาอนุมัติประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร(ที่มา:กพ.ทร.)