วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

สิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามที่สถานศึกษาในประเทศหลายแห่ง ได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง /จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัครไปศึกษา ในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการชำระเงิน หรือค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษาในต่างประเทศ นั้น กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ ผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษ กับสถานศึกษาในต่างประเทศ มายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศ โดยสถานศึกษาในประเทศที่จัดหลักสูตร ต้องรับรองว่า หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศ เป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป(ที่มา : สปช.ทร.)