วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงานกองทัพเรือ


กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๗ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานในพื้นที่ของกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ ชั้น ๑ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของกองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ(ที่มา:กพร.ทร.)