วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานส่วนรวมของชาตินั้น ประกอบขึ้นด้วยงานสําคัญ ๆ หลายฝ่าย ซึ่งต่างก็มีความสําคัญ อยู่ด้วยกัน และต้องดําเนินพร้อมกันไปอย่างสอดคล้องกัน ท่านจะทํางานฝ่ายใดก็ตาม ควรที่สุด ที่จะต้องทราบถึงโครงสร้างของงานอื่น ๆ ทุกฝ่ายด้วย ทั้งต้องทราบ ด้วยว่า งานของแต่ละฝ่ายนั้น มีขอบเขตและความประสานสัมพันธ์กันอย่างไร จักได้สามารถประสานงานและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่าง ถูกต้อง ตรงจุดสําคัญที่สุด จักได้ทราบตระหนักว่า ทุกคนทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกัน มิใช่ต่างฝ่ายต่างทํา และเมื่อสามารถปฏิบัติงานทุกด้าน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกันโดยตลอดแล้ว ก็จะบรรลุถึงจุดประสงค์ที่คนไทยทุกคนต้องการคือความเจริญก้าวหน้า ความผาสุกปลอดภัย และความมั่นคงเป็นอิสระ เทียมบ่าเทียมไหล่กับนานาประเทศทั่วไปในโลกพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯลฯ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๐