วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

เชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง เลขานุการกองทัพเรือ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการและสวัสดิการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต ปิ่นเกล้า ชั้น ๓ กรุงเทพมหานครผู้มีความประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมบริจาค สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ๐๘ ๑๖๔๙ ๕๙๖๙ นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ ๐๘ ๙๐๖๗ ๙๔๑๔ นาวาเอก เฉลย เกษมคุณารักษ์ ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๕๔๒ นาวาตรีหญิง ธนาภรณ์ ทับทิมอ่อน ๐๘ ๑๑๗๔ ๘๒๑๓ และ เรือเอกหญิง รัตนา ประณีตทอง ๐๘ ๙๒๔๕ ๒๙๒๕(ที่มา : สลก.ทร.)