วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้สมัคร เป็นสตรีหรือชายโสด อายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๒๒ ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๒) มีสัญชาติไทย บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิดต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) โดยเป็นรายวิชาชีพพื้นฐาน ๓๙ หน่วยกิต มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพพยาบาลผู้สนใจประสงค์สมัครสอบคัดเลือก หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://nc-rtaf.thijobjob.com http://www.nc.rtaf.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙(ที่มา :วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)