วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอให้ผู้พักอาศัยอาคารพักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ แจ้งเหตุความจำเป็นในการ พักอาศัย

กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง (ปิดห้องทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน) ส่งคืนห้องพักอาศัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ทั้งนี้ หากข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ มีความจำเป็นและประสงค์จะพักอาศัยต่อ ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ผ่านหน่วยต้นสังกัด ถึง กรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อประกอบการพิจารณาในการพักอาศัยต่อไป และหากไม่แจ้งเหตุผลความจะเป็นจะถือว่าหมดความจำเป็นในการพักอาศัยฯ(ที่มา : สก.ทร.)