วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙คุณสมบัติของผู้สมัคร จบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันตำแหน่งที่เปิดรับสมัครปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๓ อัตรา ได้แก่นักวิจัย นักพัฒนา เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๐ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทดสอบภาคสถิต เจ้าหน้าที่หล่อดินขับ เจ้าหน้าที่ผสมดิน เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน ช่างสีปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิคเครื่องมือกล เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติการกำหนดเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๐ ๖๖๘๘ ต่อ ๑๑๓๓ และ ๑๑๓๔ email : recruitment@dti.or.th