วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

กรมการเงินทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โดยรับสมัครเพศชายหรือหญิงผู้สมัคร
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ- ไม่เป็นโรคที่สังคมพึงรังเกียจ
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย- ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๖๕ ๐๙๒๑ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๗(ที่มา : กง.ทร.)