วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการประเมินความแข็งแรงของสภาพร่างกาย ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต และหากตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างบ่งชี้ว่าอาจพบโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น จะได้เตรียมปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรค รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ที่อาจจะ เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งจากผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจด้านเมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุสำคัญคือโรคอ้วน ทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด พบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของข้าราชการขั้นต้นถึงร้อยละ ๔๘.๖๖ และพบปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพขั้นสูงร้อยละ ๒๕.๙๒ จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพลอาสาสมัคร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีภายในเดือนเกิด ณโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลการเตรียมความพร้อมของกำลังพล กองทัพเรือด้านสุขภาพที่ดี (ที่มา : พร.)