วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก เตือนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางและห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งทุกแห่ง

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการตรวจสอบและควบคุมผู้ขับรถโดยสารรถสาธารณะทุกประเภท "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" หากตรวจพบพนักงานขับรถแอลกอฮอล์เกิน ๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันทีเพื่อความปลอดภัย และจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เก็บค่าโดยสารผู้ให้บริการ และนายตรวจ จะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมพิจารณา ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
         ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการออกตรวจสอบ ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร รวมถึงตั้งจุดตรวจบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัย หากพบเห็นการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานีขนส่ง หรือพบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถหรือขณะขับ ขี่ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ที่มา : ขสมก.)