วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองกำลังทางเรือผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองทราย สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม และผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองทราย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น กิจกรรมหนึ่งในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕ ได้แก่ การซ่อมแซมอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด และทาสีอาคาร รั้วกำแพงของโรงเรียน พร้อมกับมอบเงินเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และจัดกิจกรรมสันทนาการ ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ให้แก่นักเรียน กิจกรรมออกกำลังกายให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬา (ที่มา : กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๕)