วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือ

 วันนี้ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือที่มีปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตที่ดิน ได้แก่ ที่ดินที่ตั้ง กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ แม่น้ำโขงเขตเชียงราย และสถานีเรือเชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และที่ดินที่ตั้ง สถานีเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         การเดินทางไปตรวจที่ดินของประธานกรรมการตรวจที่ดินกองทัพเรือ เป็นการดำเนินการตามหน้าที่กองทัพเรือ
         กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ ประกอบการพิจารณาก่อนเสนอกองทัพเรือเห็นชอบหรืออนุมัติ และพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุรุกที่ดินของกองทัพเรือ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือ และการเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อได้รับทราบสภาพที่ดินอย่างแท้จริง นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพที่ดินในอนาคต (ที่มา : สนง.รอง ผบ.ทร.)