วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา

กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และสำเนาใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
         ผู้ที่สนใจเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๒๑, ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๕ (ที่มา : กง.ทร.)