วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

๑๓ กุมภาพันธ์ นี้ ขอเชิญชมการสัมภาษณ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เรื่อง อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางช่อง ๑๑

วันนี้ (๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘) เวลา ๒๑.๐๐ น. ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ชมการสัมภาษณ์ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ซึ่งการสัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ จะทำให้คนไทยได้รับทราบเข้าใจถึงการแบ่งเขตแดนทางทะเล อำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยทางทะเล ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล การกำหนดเส้นฐานตรง/อ่าวประวัติศาสตร์และเขตไหล่ทวีปของประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญทางทะเล มูลค่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อีกทั้งภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลของไทย (ที่มา : กพร.ทร.)