วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพเรือที่ไปปฏิบัติราชการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่ ๑๕๑ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๑.๐๐ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจ
        การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นการเสริมสร้างและขยายบทบาทของกองทัพเรือในเวทีความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านความความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมี พลเรือตรี ปกรณ์ วานิช ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces : CMF) ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ราชอาณาจักรบาห์เรน อ่าวโอมาน ทะเลอาระเบียน และตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย โดยมีกำลังประกอบด้วย กำลังพลในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ นาย และกำลังพลจากชาติต่าง ๆ ที่กองกำลังผสมทางทะเล จำนวน ๕ นาย (ที่มา : ยก.ทร.)