วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดโครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย
          การจัดโครงการรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้ ตระหนักเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพและพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิ คุ้มกันตนเอง และเป็นพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันทหาร มีจิตสำนึกในความรักชาติ มีความสามัคคี พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและเป็นแนวร่วมในการต่อต้านและยับยั้งปัญหายาเสพ ติดต่อไป
          ในการนี้ คุณณุฉัตรา จันทร์สุวาณิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บำรุงขวัญให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ และเยี่ยมเยียนสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ในโอกาสนี้ด้วย (ที่มา : กพร.ทร.)