วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ เตรียมทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ จะทำการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือจาก ส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา รวม ๒๑ หน่วย โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ มี กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดตั้งกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนของระบบสื่อสารและการควบคุมบังคับบัญชาการ และ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในส่วนควบคุมและประเมินผลการฝึก โดยกำหนดขั้นตอนการฝึก ณ บริเวณที่ตั้งหน่วย พื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ฝึกของกองทัพเรือ ดังนี้
         - ทำการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับระบบการรับ - ส่งข่าว โดยเป็นสถานการณ์ฝึกเมื่อเกิดภาวะขัดแย้ง เน้นการฝึกเกี่ยวกับกฎการใช้กำลังการต่อต้านการก่อการร้าย การข่าวกรองทางทหาร และการส่งกำลังบำรุง
         - การฝึกปัญหาที่บังคับ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นการฝึกเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา การอำนวยการยุทธ์ การใช้กำลัง และสาขาปฏิบัติการของหน่วยกำลังต่าง ๆ
         - การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การประชุมเตรียมการฝึก, การวางแผนการฝึก, การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน และการฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ เป็นการฝึกระหว่างหน่วยกำลังที่จะเข้าร่วมฝึก ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ และการฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถระดับหน่วยกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
         - จากนั้นเป็นการสัมมนาสรุปผลการฝึก ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
        การฝึกกองทัพเรือ เป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี ในลักษณะบูรณาการด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับกรอบการฝึกกองทัพเรือในปีนี้ ใช้ข้อมูลจากแผนป้องกันประเทศมาเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำแผนที่ใช้ในการฝึก โดยจะทำการฝึกในลักษณะให้มีภัยคุกคามด้านใต้ หน่วยรับการฝึกจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ จนได้เป็นคำสั่งยุทธการกระดับกองทัพเรือ ระดับทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ และ/หรือกำลังพลเฉพาะกิจ ซึ่งจะนำไปใช้ทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนหรือคำสั่งในเรื่องที่ต้องการ ทดสอบ รวมทั้งทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ (ที่มา : ยก.ทร.)