วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ และเยี่ยมชมและหารือการฝึก

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์" ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมเจ้าของเรือไทยมาให้คำแนะนำบริษัทเรือและแนว ทางการปฏิบัติงานในเรือพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดให้ทหารกองประจำการสมัครงานกับบริษัทที่ประกอบกิจการเดินเรือ พาณิชย์
         การจัดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีความรู้ในสาขาการเดินเรือและการช่างกลเรือ และอยู่ในวาระใกล้จะปลดประจำการ ได้มีโอกาสมีงานทำมากยิ่งขึ้น และในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ พร้อมคณะ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือการฝึกอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ และรับฟังการบรรยายสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากหน่วยจัดฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมกับเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพของทหารกองประจำการ เหล่าพลาธิการ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรช่างตัดผม (ที่มา : คพท.)