วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๐ ปี มีสัญชาติไทย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม
         กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๑๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๒๕
(ที่มา : วพร.ทร.)