วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม

วันนี้ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นข้าราชการและครอบครัวกองทัพเรือที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๘๐ คน เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
        กองทัพเรือให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบ
        ทั้งนี้ คณะบุคคลที่มีความสนใจจะเข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมถึง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยโบราณสถานในพระราชวังเดิมเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗, ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๗๒๙๑ หรือที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๔๕ (ที่มา : กพร.ทร.)