วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ จำนวน ๓๐ อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ จำนวน ๓๐ อัตรา รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ กลุ่มงานเทคนิครับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค ส่วนกลุ่มงานบริการรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถหรือทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel โดยมีระยะการจ้างตั้งแต่วันออกคำสั่งจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
        หลักฐานการสมัคร สำเนาเอกสารพร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
        สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการได้ที่ กองบังคับการ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ กองบังคับการกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ กองบังคับการท่าเรือสัตหีบ กองบังคับการ กิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : ฐท.สส.)