วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘) พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณเกาะขาม
         กิจกรรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชน ทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งพื้นที่บริเวณเกาะขาม มีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และอยู่ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ อีกด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกปะการัง กิจกรรมเก็บขยะฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ ๒๕๐ คน (ที่มา : ทรภ.๑)