วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี อัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิม

กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตชนิดชั่วคราว จากเดิมมีอายุเพียง ๑ ปี ปรับเพิ่มให้มีอายุ ๒ ปี มีผลบังคับใช้กับใบอนุญาตขับรถที่ขอรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
        ปัจจุบันใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ชนิดชั่วคราวมีอายุ เพียง ๑ ปี และเมื่อครบกำหนดผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับ รถส่วนบุคคลซึ่งมีอายุ ๕ ปี ทันทีแม้จะกำหนดให้สามารถขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖๐ วัน แต่ยังคงพบปัญหาผู้ได้รับใบอนุญาตบางรายไม่สามารถมาดำเนินการเปลี่ยนได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถขับรถได้ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ปรับปรุงขยายอายุใบอนุญาตชนิดชั่วคราว ประกอบด้วย ใบอนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จากเดิมซึ่งมีอายุเพียง ๑ ปี ปรับเพิ่มให้มีอายุ ๒ ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับใบอนุญาตขับรถที่ขอรับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ ๑๐๐ บาท ค่าคำขอ ๕ บาท เท่ากับอัตราเดิม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่มีอายุ ๒ ปี สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่มีอายุ ๕ ปี ได้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวครบ ๑ ปี
         สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวก่อนวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีอายุใบอนุญาต ๑ ปี ยังคงต้องติดต่อขอเปลี่ยนเป็นอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ ๕ ปี) ภายในกำหนดเดิม คือ เมื่อครบ ๑ ปี หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖๐ วัน
          การปรับเพิ่มอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตมากขึ้น และมีระยะเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตนานถึง ๑ ปี โดยจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเท่าอัตราเดิม ๑๐๕ บาท หากประสงค์ขอรับเป็นบัตรพลาสติก (สมาร์ทการ์ด) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๑๐๐ บาท ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ รวมถึงเกณฑ์การทดสอบต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิมของกรมการขนส่งทางบก (ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)