วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบรางวัลการวิ่งแข่งขันและร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

วันนี้ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๑๕ น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการมอบรางวัล และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพในพื้นที่พระราชวังเดิมและ หน่วยใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ
        กิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน
        ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ กำหนดลงทะเบียนระหว่างเวลา ๑๓.๑๕ น. - ๑๔.๑๕ น. บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน รับ - ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกจากหน้า กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมรับกลับ (ที่มา : กพ.ทร.)