วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลสำรวจกระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด

ตามที่ "สวนดุสิตโพล" โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พบว่า กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุด ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีดำริ ขอให้หน่วยได้ขยายผลสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจของกำลังพลในสังกัดของ หน่วยทั้งในและต่างประเทศต่อผลการประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ เสียสละ ทุ่มเท และอดทนต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและขอเป็น กำลังใจให้กำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกนาย
(ที่มา : สง.โฆษก.กห.)