วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน และหลักสูตรทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมีคณะอาจารย์และผู้แทนหน่วยที่มีนายทหารจบการศึกษาเข้าร่วมพิธี
        การดำเนินการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นการให้ความรู้ทางด้าน วิชาการและพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และความสามัคคีให้กับนักศึกษานายทหารนักเรียน ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า (ที่มา : ยศ.ทร.)