วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและการขอรับสิทธิกำลังพลที่จะเกษียณอายุพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑล และภาคใต้

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ ณ อาคาร นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
        กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรจากกรมการเงินทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ, กรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ และกรมสวัสดิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจและสิทธิทหารผ่านศึก (ที่มา : กพ.ทร.)