วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ทำการฝึกผสม SEA GARUDA 2015 เพื่อยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี

กองทัพเรือและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ทำการฝึกผสม SEA GARUDA 2015 เป็นการฝึกผสมทางเรือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินโด นีเซีย โดยการฝึกผสม SEA GARUDA ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพให้มีการฝึกปีเว้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ร่วมกัน สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๘ ที่มี กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการฝึกมี พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกผสม SEA GARUDA 2015 และมี นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม ฯ โดยมีนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสังกัดกองเรือยุทธการเข้าร่วมการ ฝึก ทำการฝึกในพื้นที่อ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาในการฝึก ๑๓ วัน มีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การยิงอาวุธประจำเรือ การรับ-ส่งสิ่งของในทะเล และการฝึกประลองยุทธ์
         การจัดกำลังกองทัพเรือไทย ประกอบด้วยเรือและอากาศยาน ได้แก่ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงสุโขทัย รวมทั้งอากาศยานอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนกำลังกองทัพเรืออินโดนีเซีย ประกอบด้วย เรือฟริเกต จำนวน ๒ ลำ เรือ KRI USman Harun และ KRi Sultan Hasanudin รวมทั้งอากาศยานอีกจำนวนหนึ่ง
          การฝึกผสม SEA GARUDA 2015 ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกทั้งสองประเทศ ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญในยุทธวิธี และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี รวมทั้งเป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองกำลังทางเรือทั้งสองประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของมิตรประเทศทั้งสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีพิธีปิดการฝึกวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. บนเรือหลวงมกุฎราชกุมาร (ที่มา : ยก.ทร.)