วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดชุดเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ระหว่าง ๑๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสำรวจสำมะโนประชากรเรือประมง ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนับเรือประมงทุกลำที่จอด ณ ท่าเรือ แดปลา ตรวจเอกสาร อุปกรณ์การทำประมง แรงงานลูกเรือ และอื่น ๆ ตามที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ กำหนด โดยในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ได้รับการจัดชุดเฉพาะกิจ ฯ ดังกล่าว จำนวน ๑๒ ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีกำลังพล จำนวน ๔ นาย โดยเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ที่มา : ทรภ.๓)