วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ เชิญชวนผู้ขับรถแท็กซี่ ร่วมกิจกรรม "แท็กซี่ยุคใหม่ ใส่ใจบริการ" ระหว่าง ๙ - ๑๑ มิถุนายน นี้

กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาการให้ บริการด้วยรถแท็กซี่ พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ให้มีความปลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้อง การของผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จึงได้จัดกิจกรรม "แท็กซี่ยุคใหม่ ใส่ใจบริการ" ณ บริเวณประตู ๓ - ๔ ชั้น ๑ อาคาร ผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการบริการที่ดี และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (ที่มา : ขสมก.)