วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี
         กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑๒ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการทหารเหล่าทัพอื่น ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคคลภาคเอกชนซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการ พลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือบรรลุผลโดยการสร้างความสัมพันธ์กับ กลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่าง ๆ กับเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือ ความสำคัญของทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และงานสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดการอภิปรายและสัมมนาเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน
         การเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของกองทัพเรือและบุคลากรจากหลาย ภาคส่วนได้อย่างแน่นแฟ้น รวมทั้งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ทำให้มีทัศนคติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ (ที่มา : กพร.ทร.)