วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว"ก" ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ระหว่าง ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยตอนใน หรือ อ่าวไทยรูปตัว ก ครอบคลุมทะเลบางส่วนในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔,๙๔๐.๕๕ ตารางกิโลเมตร มีระยะเวลาปิดอ่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับ ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
         มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เมื่อปี ๒๕๕๗ ชาวประมงสามารถจับปลาทูได้สูงถึงวันละ ๑ ล้านกิโลกรัม โดยทั้งปีที่ผ่านมาสามารถจับปลาทูได้ ๒๑,๘๖๑ ตัน แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมหาศาลและก่อให้เกิดความยั่งยืน
         สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่ผ่านมาสามารถจับปลาทู ได้ ๒๑,๘๖๑ ตัน แสดงให้เห็นว่ามาตรการปิดอ่าวรูปตัว ก สามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างมหาศาลและก่อให้เกิดความยั่งยืน
        สำหรับเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบเรือทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู และเครื่องมืออวนติดตาปลาทูที่ใช้ประกอบกับเรือกล
          ส่วนเครื่องมือทำการประมงที่ยกเว้นให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ได้ ได้แก่ เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) เครื่องมืออวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน ๑๔ เมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) เครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้เนื้ออวนไนลอนชนิดไม่มีปมหรืออวนมุ้งพลาสติก ขนาดช่องตา ๑.๕ มิลลิเมตร หรือ อวนไนลอนสีแดง (ด้าย ๓) เครื่องมืออวนติดตาปลาทู ที่มีขนาดช่องตาไม่ต่ำกว่า ๓.๘ เซนติเมตร ความยาวอวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร ที่ใช้กับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน ๑๐ เมตร และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ระบุห้ามตามประกาศนี้และประกาศอื่นๆ รวมทั้งการทำประมงเพื่อการศึกษา วิจัย หรือทดลองทางวิชาการซึ่งกระทำโดยทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง
           จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวประมงร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้ และขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย (ที่มา :กรมประมง)