วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่ ๒๓ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ศกนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
         สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘ ๓๐๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๔๗ ต่อ ๐, ๒๐ - ๒๑ หรือทางเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน www.thaimarinecoop.com (ที่มา : สอ.นย.)