วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร

วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือค้ำ ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารและบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ ๑๕ ธนาคาร ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ - ๗ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
         กรมบัญชีกลางและธนาคาร ๑๕ แห่ง ร่วมกันขยายช่องทางการให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์และ บริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวก เพิ่มความเชื่อมั่น เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ จึงได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อลดเอกสารและลดขั้นตอนการทำงานของผู้ค้า หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกัน (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)