วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับทางราชการ เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๕ อัตรา และสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับรัฐบาล ซึ่งมิใช่ผู้รับทุนที่มีข้อผูกพันตามสัญญาของหน่วยให้ทุนหรือโครงการพิเศษ ที่กำหนดให้ต้องกลับไปปฏิบัติงานกับหน่วยให้ทุนหรือโครงการ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
        หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, ระเบียนแสดงผลการศึกษา, หลักฐานการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพทันตกรรม และหลักฐานการรับราชการทหารของแพทย์ชาย อาทิ สด.๘ , สด.๔๓
         ผู้ที่มีความประสงค์สมัครมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือให้ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๔๐๐๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหัวหน้ากองกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ที่มา : พร.)