วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชุมคณะ รัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในกิจการประมงอยู่
        สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง เพราะเป็นข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการที่สะท้อนมายังภาครัฐ ขณะเดียวกันยังมีเรือบางส่วนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากออกเรือเป็นเวลานานแล้วมาจดทะเบียนไม่ทัน จึงได้กำหนดให้เปิดจดทะเบียนเพิ่มสัปดาห์ละ ๑ วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มดำเนินการได้
         ขณะที่ความคืบหน้าการให้การดูแลแรงงานต่างด้าว ตามระบบประกันสังคมนั้น ล่าสุดการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้มีมติตั้งคณะกรรมการยกร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นการเฉพาะ โดยเป็นไปในรูปแบบของไตรภาคี ในการร่วมกันออกกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
         ทั้งนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ไทยถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็งอีกด้วย (ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)