วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ใน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีร่างกายแข็งแรง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และว่ายน้ำเป็น
        ส่วนเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และว่ายน้ำเป็น
         หลักฐานและเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล, ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว, หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ, เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ และเอกสารหลักฐาน
          ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้องเคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน และรับผิดชอบความเสียหาย หรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
          ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือกก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๔๔๗ ๘๕๒ (ที่มา : นย.)