วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภททุนเรียนดี และประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสถานศึกษาของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีที่แล้ว และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๗๓๐
         หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น, สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ - สกุลในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และหลักฐานอื่น ๆ
          สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับกำหนดการมอบทุนการศึกษาจะประกาศให้ทราบภายหลัง (ที่มา : สอ.วด.