วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ขอความร่วมมือจากกำลังพลของกองทัพเรือ ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ในบริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และวังนันทอุทยาน ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นมาตรฐานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยขอความร่วมมือ ดังนี้- ในเวลากลางวัน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง เพื่อให้ยามรักษาการณ์สามารถมองเห็นผู้อยู่ภายในรถได้ชัดเจน- ในเวลากลางคืน เมื่อขับรถยนต์ผ่านเข้า – ออก กรุณาลดกระจกลง หรี่ไฟหน้า และเปิดไฟภายในเก๋งรถยนต์- ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วม ทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sing) ต้องหยุดให้รถที่มาถึงทางแยกก่อนผ่านไปก่อน ในกรณีที่ถึงพร้อมกันให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขับขี่ผ่านไปก่อน ในกรณีเร่งด่วนให้ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร(ที่มา : ฐท.กท.)