วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ”

การกองทัพเรือโดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "เกี่ยวข้าววันพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดจัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือได้สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิด และเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลายโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว(ที่มา กพร.ทร.)