วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ใดสละชีวิตเป็นชาติพลี เป็นวีรบุรุษผู้รักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง และได้ทำหน้าที่ของคนไทยอย่างสมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของ ผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติตลอดสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓