วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศหญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงเรียน นายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศหญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕ ๙ จำนวน ๕๗ คน โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ผู้สมัครต้อง เป็นหญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีสัญชาติไทย โดยการเกิด มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตรผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกสามารถเข้าระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙(ที่มา:โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)